ثبت نام کاروان پیاده روی اربعین ویژه دانشگاهیان برادر استان قم میباشد.

* لطفا با دقت مراحل ثبت نام را ادامه دهید…

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|fa-user-plus” style=”circle” title=”ثبت نام دانشجویان” link=”url:http%3A%2F%2Farbaeen.sdqom.ir%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|fa-user-plus” style=”circle” title=”ثبت نام اساتید و کارمندان” link=”url:http%3A%2F%2Farbaeen.sdqom.ir%2Fostad-karmand%2F|||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|fa-user-plus” style=”circle” title=”ثبت نام افراد غیردانشگاهی” link=”url:http%3A%2F%2Farbaeen.sdqom.ir%2Fsabtsayerin%2F|||”][/us_iconbox]
بازگشت به بالا
fa_IRPersian
fa_IRPersian